مقایسه مفهوم اومانیسم در اندیشه فروغ فرخزاد و غاده السمان

نویسندگانزینب نوروزی، علیرضا اسلام، خدیجه نورمحمدی
همایشهمایش ملی ادبیات و زبان شناسی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۳/۰۷/۳۰ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۱
نوع ارائهسخنرانی