بررسی تاثیر پیش تیمار آبسیزیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی لوبیا چیتی رقم کوشا در شرایط تنش خشکی

نویسندگاننعیمه بیاتیان، سید وحید اسلامی، زهره علیزاده
همایشاولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴/۰۷/۱۰ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۱
نوع ارائهپوستر