پویایی جمعیت علفهای هرز، بارآوری آب و عملکرد دانه گندم دوروم در سامانه های بدون خاک ورزی و خاک ورزی رایج

نویسندگانمهدی مجاب, مجتبی حسینی, سید وحید اسلامی
نشریهحفاظت گیاهان
شماره سریال۲
شماره مجلد۳۰
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۵
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی