شناسایی برخی از معیارهای فوتومرفوفیزیولوژیکی برای گزینش ارقام آفتابگردان با قدرت رقابتی بالا در برابر علف هرز تاج خروس سفید با استفاده از روش های آماری چند متغیره

نویسندگانمحمد جواد بابائی زارچ, سهراب محمودی, سید وحید اسلامی
نشریهپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی
شماره سریال۱۷
شماره مجلد۸
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۵
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی