بررسی اثر روش های کاشت پیاز خوراکی بر خصوصیات رشدی اویارسلام ارغوانی تحت سطوح مختلف کود نیتروژن

نویسندگاننصرت اله کریمی ارپناهی, سید وحید اسلامی, سهراب محمودی, محمد حسن سیاری زهان
نشریهحفاظت گیاهان
شماره سریال۴
شماره مجلد۳۰
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۵
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی