ارزیابی رقابت درون و برون گونه ای گندم و ازمک تحت سطوح مختلف نیتروژن با استفاده از مدل عکس عملکرد

نویسندگانفرشته حسنوند, سهراب محمودی, سید وحید اسلامی
نشریهعلوم گیاهان زراعی ایران
شماره سریال۱
شماره مجلد۴۸
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۶
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی