عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت تاثیر کاربرد عناصر کم مصرف و ورمی کمپوست در دو منطقه کرمان و بردسیر

نویسندگانعلیرضا کریمی گوغری, محمد علی بهدانی, سید وحید اسلامی, محمد حسن فتحی نسری
نشریهبوم شناسی کشاورزی
شماره سریال۲
شماره مجلد۹
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۶
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی