برهمکنش محدودیت تشعشع و نیتروژن بر رقابت دو گیاه چهارکربنه ارزن دمروباهی (Setaria italica L.) و تاج خروس سفید (Amaranthus albus L.)

نویسندگانسارا پرنده, سید وحید اسلامی, مجید جامی الاحمدی
نشریهحفاظت گیاهان
شماره سریال۴
شماره مجلد۳۱
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۶
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی