الگوهای غنا و تنوع گونه ای گیاهی در طول گرادیان ارتفاعی منطقه حفاظت شده شاسکوه، خراسان جنوبی

نویسندگانمسلم رستم پور, محمد جعفری, علی طویلی, حسین آذرنیوند, سید وحید اسلامی
نشریهحفاظت زیست بوم گیاهان
شماره سریال۱۱
شماره مجلد۵
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۶
نمایه نشریهوزارت علوم - علمی پژوهشی