سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
فیلتر شده بر اساس : علوم ریاضی و آمار
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۹ مورد.
جواد

جواد اطمینان

استادیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
جواد اطمینان
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۱۰۲۶۷۸۴ علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/etminan/fa

Google Scholar
حسین

حسین اقدامی بازنشسته

استادیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
حسین اقدامی بازنشسته
استادیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/eghdami/fa

Google Scholar
محمدقاسم

محمدقاسم اکبری

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
محمدقاسم اکبری
دانشیار دکترای تخصصی
۵۶۲ علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/mghakbari/fa

Google Scholar
مسعود

مسعود امان

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
مسعود امان
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/aman/fa

Google Scholar
مهدی

مهدی پناهی بازنشسته

استادیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
مهدی پناهی بازنشسته
استادیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/panahi/fa

علیرضا

علیرضا جانفدا

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
علیرضا جانفدا
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۱۰۴ علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/janfada/fa

Google Scholar Scopus
سارا

سارا جمهوری

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
سارا جمهوری
دانشیار دکترای تخصصی
۳۱۰۲۶۷۸۰ ۵۶ ۹۸+ علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/jomhoori/fa

Google Scholar
مجید

مجید چهکندی

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
مجید چهکندی
دانشیار دکتری
۰۵۶-۳۲۲۰۲۳۰۱ داخلی ۲۵۱ علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/chahkandi/fa

Google Scholar
حسن

حسن حسن پور

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
حسن حسن پور
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۱۰۲۶۷۵۱ علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/hasanpour/fa

Google Scholar
محمد حسین

محمد حسین حسینی بازنشسته

استادیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
محمد حسین حسینی بازنشسته
استادیار دکتری
۲۷۶ علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/mhhosseini/fa

Google Scholar
محمد

محمد خراشادی زاده

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
محمد خراشادی زاده
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۱۰۹۰ علوم ریاضی و آمار - آمار

https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Khorashadizadeh

Google Scholar Scopus Eprint ORCID علم سنجی
محمد

محمد خنجری صادق

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
محمد خنجری صادق
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/khanjani/fa

Google Scholar Scopus ORCID
امید

امید ربیعی مطلق

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
امید ربیعی مطلق
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۲۲۰۲۳۰۱-۲( داخلی ۶۵۸) علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/rabiei/fa

Google Scholar
مجید

مجید رضائی بازنشسته

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
مجید رضائی بازنشسته
دانشیار دکتری
۳۲۲۰۲۳۰۱ علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/mjrezaei/fa

Google Scholar

هادی ضیائی

مربی
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
هادی ضیائی
مربی -
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/hziaei/fa

محسن

محسن عارفی

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
محسن عارفی
دانشیار دکتری
۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱ علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/arefi/fa

Google Scholar
هادی

هادی علیزاده نوقابی

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
هادی علیزاده نوقابی
دانشیار دکترای تخصصی
۶۷۸۳ علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/halizadeh/fa

Google Scholar Scopus ORCID
حسین

حسین فضائلی مقیمی

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
حسین فضائلی مقیمی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/fazaeli/fa

Google Scholar