سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
فیلتر شده بر اساس : علوم ریاضی و آمار
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۹ مورد.
جواد

جواد اطمینان

استادیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
جواد اطمینان
استادیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/etminan/fa

گوگل اسکالر
حسین

حسین اقدامی

استادیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
حسین اقدامی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/eghdami/fa

گوگل اسکالر
محمدقاسم

محمدقاسم اکبری

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
محمدقاسم اکبری
دانشیار دکترای تخصصی
۵۶۲ علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/mghakbari/fa

گوگل اسکالر
مسعود

مسعود امان

استادیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
مسعود امان
استادیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/aman/fa

گوگل اسکالر
مهدی

مهدی پناهی

استادیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
مهدی پناهی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/panahi/fa

علیرضا

علیرضا جانفدا

استادیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
علیرضا جانفدا
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۱۰۴ علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/janfada/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
سارا

سارا جمهوری

استادیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
سارا جمهوری
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۲۲۰۲۳۰۱ داخلی ۲۴۹ علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/jomhoori/fa

گوگل اسکالر
مجید

مجید چهکندی

استادیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
مجید چهکندی
استادیار دکتری
۰۵۶-۳۲۲۰۲۳۰۱ داخلی ۲۵۱ علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/chahkandi/fa

گوگل اسکالر
حسن

حسن حسن پور

استادیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
حسن حسن پور
استادیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/hasanpour/fa

گوگل اسکالر
محمد حسین

محمد حسین حسینی

استادیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
محمد حسین حسینی
استادیار دکتری
۲۷۶ علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/mhhosseini/fa

گوگل اسکالر
محمد

محمد خراشادی زاده

استادیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
محمد

محمد خنجری صادق

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
محمد خنجری صادق
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/khanjani/fa

گوگل اسکالر
امید

امید ربیعی مطلق

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
امید ربیعی مطلق
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۲۲۰۲۳۰۱-۲( داخلی ۶۵۸) علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/rabiei/fa

گوگل اسکالر
مجید

مجید رضائی

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
مجید رضائی
دانشیار دکتری
۳۲۲۰۲۳۰۱ علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/mjrezaei/fa

گوگل اسکالر

هادی ضیائی

مربی
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
هادی ضیائی
مربی -
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/hziaei/fa

محسن

محسن عارفی

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
محسن عارفی
دانشیار دکتری
۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱ علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/arefi/fa

گوگل اسکالر
هادی

هادی علیزاده نوقابی

استادیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
هادی علیزاده نوقابی
استادیار دکترای تخصصی
داخلی ۲۵۱ علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/halizadeh/fa

گوگل اسکالر
حسین

حسین فضائلی مقیمی

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
حسین فضائلی مقیمی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/fazaeli/fa

گوگل اسکالر