سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
فیلتر شده بر اساس : مهندسی برق و کامپیوتر
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۶ مورد.
محمد رضا

محمد رضا آقاابراهیمی

استاد
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
زهرا

زهرا احمدی بروغنی

مربی
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
زهرا احمدی بروغنی
مربی کارشناسی ارشد
- مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

https://cv.birjand.ac.ir/brooghani/fa

Google Scholar
حسین

حسین الیاسی

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
حسین الیاسی
دانشیار دکترای تخصصی
داخلی ۴۲۲ مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

https://cv.birjand.ac.ir/elyasi/fa

Google Scholar Scopus
ابوالفضل

ابوالفضل بیجاری

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
ابوالفضل بیجاری
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/bijari/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
مهران

مهران تقی پور گرجی کلایی

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
مهران تقی پور گرجی کلایی
استادیار دکتری
- مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://ir.linkedin.com/in/mehrantaghipour

Google Scholar Scopus Eprint ORCID
مجتبی

مجتبی حاجی آبادی

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
مجتبی حاجی آبادی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات

https://cv.birjand.ac.ir/mhajiabadi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
سید علی

سید علی حسینی

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
سید علی حسینی
استادیار دکتری
۰۵۶-۳۱۰۲۶۳۷۶ مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

https://cv.birjand.ac.ir/sa-hoseini/fa

Google Scholar
سعید

سعید خراشادیزاده

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
سعید خراشادیزاده
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

https://cv.birjand.ac.ir/skhorashadizadeh/fa

Google Scholar Scopus
محمد حسین

محمد حسین خسروی

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
محمد حسین خسروی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

http://mhkhosravi.ir

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی
سامیه

سامیه خسروی

مربی
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
سامیه خسروی
مربی کارشناسی ارشد
(۴۱۰)۳۲۲۰۲۰۴۹ مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

https://cv.birjand.ac.ir/skhosravi/fa

Google Scholar
محمدرضا

محمدرضا خورشیدی

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
محمدرضا خورشیدی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات

https://cv.birjand.ac.ir/395099/fa

Google Scholar Scopus
سید محمد

سید محمد رضوی

استاد
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
سید محمد رضوی
استاد دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۱۶۳ مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/mrazavi/fa

Google Scholar Scopus
مریم

مریم رمضانی

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
مریم رمضانی
دانشیار دکتری
۰۵۶۳۱۰۲۶۳۴۱ مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

https://cv.birjand.ac.ir/mramezani/fa

Google Scholar Scopus ORCID
رضا

رضا زارع بازنشسته

مربی
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
رضا زارع بازنشسته
مربی کارشناسی ارشد
- مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/zare/fa

حمید

حمید سعادت فر

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
حمید سعادت فر
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۰۵۰-۴۰۹ مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

https://cv.birjand.ac.ir/saadatfar/fa

Google Scholar Scopus ORCID علم سنجی
هادی

هادی سلیمانی

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
هادی سلیمانی
استادیار -
- مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات

https://cv.birjand.ac.ir/hadi-soleimani/fa

Google Scholar
رضا

رضا شریعتی نسب

استاد
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
رضا شریعتی نسب
استاد دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

https://cv.birjand.ac.ir/shariatinasab/fa

Google Scholar Scopus Research GATE
محمد علی

محمد علی شمسی نژاد

استاد
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
محمد علی شمسی نژاد
استاد دکتری
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

http://cv.birjand.ac.ir/shamsinejad/fa

Google Scholar ORCID