سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
فیلتر شده بر اساس : منابع طبیعی و محیط زیست
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
سید سعید رضا

سید سعید رضا احمدی زاده

دانشیار
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
سید سعید رضا احمدی زاده
دانشیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست

https://cv.birjand.ac.ir/ahmadizadeh/fa

گوگل اسکالر
علیرضا

علیرضا پورخباز

دانشیار
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
علیرضا پورخباز
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۳ منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست

https://cv.birjand.ac.ir/pourkhabbaz/fa

گوگل اسکالر
سید محمد

سید محمد تاجبخش فخرآبادی

دانشیار
منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
سید محمد تاجبخش فخرآبادی
دانشیار دکتری
- منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری

https://cv.birjand.ac.ir/tajbakhsh/fa

فاطمه

فاطمه جهانی شکیب

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
فاطمه جهانی شکیب
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست

https://cv.birjand.ac.ir/jahanishakib/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
محمود

محمود حاجیانی

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
محمود حاجیانی
استادیار -
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۶۸ منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست

https://cv.birjand.ac.ir/hajiani/fa

مسلم

مسلم رستم پور

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
مسلم رستم پور
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۶۶ منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری

https://cv.birjand.ac.ir/rostampour/fa

محمدرضا

محمدرضا رضائی

دانشیار
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
محمدرضا رضائی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۶۸ منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست

https://cv.birjand.ac.ir/mrezaei/fa

گوگل اسکالر
محمد

محمد ساغری

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
محمد ساغری
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری

https://cv.birjand.ac.ir/saghari/fa

گوگل اسکالر ایپرینت
محمدرضا

محمدرضا سعید افخم الشعرا

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
محمدرضا سعید افخم الشعرا
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری

https://cv.birjand.ac.ir/saeedafkham/fa

محمدحسین

محمدحسین صیادی اناری

دانشیار
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
محمدحسین صیادی اناری
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۶۸ منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست

https://cv.birjand.ac.ir/sayyadi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
شعله

شعله قلاسی مود

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
شعله قلاسی مود
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری

https://cv.birjand.ac.ir/ghollasi/fa

گوگل اسکالر
محمود

محمود مشگانی

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
محمود مشگانی
استادیار دکتری
- منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست

https://cv.birjand.ac.ir/meshgani/fa

هادی معماریان خلیل آباد

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
هادی معماریان خلیل آباد
استادیار -
- منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری

https://cv.birjand.ac.ir/memarian/fa

الهام

الهام یوسفی روبیات

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
الهام یوسفی روبیات
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست

https://scholar.google.com/citations?user=ZwOrxcUAAAAJ&hl=en

گوگل اسکالر