سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
فیلتر شده بر اساس : مهندسی معدن
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
احمد

احمد آریافر

استاد
مهندسی - معدن
احمد آریافر
استاد دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۱۳۳ مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/aryafar/fa

Google Scholar
علی

علی بهنام فرد

استادیار
مهندسی - معدن
علی بهنام فرد
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/behnamfard/fa

Google Scholar Scopus
سپیده

سپیده جوانشیر

دانشیار
مهندسی - معدن
سپیده جوانشیر
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۰۵۰-۳۴۶ مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/javanshir/fa

Google Scholar Scopus Eprint
محمد

محمد جوانشیر گیو

استادیار
مهندسی - معدن
محمد جوانشیر گیو
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۱۳۳۳ مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/javanshirgiv/fa

امین

امین چمنی

استادیار
مهندسی - معدن
امین چمنی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/chamani/fa

Google Scholar
محمد جواد

محمد جواد رحیم دل

استادیار
مهندسی - معدن
محمد جواد رحیم دل
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۱۰۲۶۴۷۵ مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/rahimdel/fa

Google Scholar Scopus ORCID
غلامرضا

غلامرضا فتوحی راد

استادیار
مهندسی - معدن
غلامرضا فتوحی راد
استادیار -
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۴۹-۵۱ مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/fotoohirad/fa

هادی

هادی فرهادیان

استادیار
مهندسی - معدن
هادی فرهادیان
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/hfarhadian/fa

Google Scholar Scopus Eprint
محمد

محمد مسینائی

دانشیار
مهندسی - معدن
محمد مسینائی
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/massinaei/fa

Google Scholar Scopus
غلامرضا

غلامرضا نوروزی

استادیار
مهندسی - معدن
غلامرضا نوروزی
استادیار دکتری
۰۵۶۳۲۲۰۲۱۳۳ مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/nowrouzi/fa

Google Scholar Eprint
حسین

حسین نوفرستی

استادیار
مهندسی - معدن
حسین نوفرستی
استادیار دکتری
- مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/hnoferesti/fa

Google Scholar
سعید

سعید یوسفی

استادیار
مهندسی - معدن