فیلتر شده بر اساس : هنر
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
حسین
حسین بارانی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۲۷۲۲۵ هنر - فرش

https://orcid.org/0000-0001-9075-5447/print

گوگل اسکالر اسکوپوس
محمد علی

محمد علی بیدختی

استادیار
هنر - صنایع دستی
محمد علی بیدختی
استادیار دکترای تخصصی
- هنر - صنایع دستی

https://cv.birjand.ac.ir/bidokhti/fa

آرزو

آرزو پایدارفرد

استادیار
هنر - هنر اسلامی
آرزو پایدارفرد
استادیار دکترای تخصصی
- هنر - هنر اسلامی

https://cv.birjand.ac.ir/paydarfard/fa

گوگل اسکالر
وحیده

وحیده حسامی

مربی
هنر - فرش
سیدمحمدرضا

سیدمحمدرضا خلیل نژاد

استادیار
هنر - صنایع دستی
سیدمحمدرضا خلیل نژاد
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۲۷۰۴۴ هنر - صنایع دستی

https://cv.birjand.ac.ir/mkhalilnezhad/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
علی

علی زارعی

استادیار
هنر - باستان شناسی
علی زارعی
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۲۷۲۲۵ هنر - باستان شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/zarei/fa

گوگل اسکالر
فرزانه

فرزانه فخر

مربی
هنر - صنایع دستی
فرزانه فخر
مربی کارشناسی ارشد
- هنر - صنایع دستی

https://cv.birjand.ac.ir/fakhr/fa

سامان

سامان فرزین

استادیار
هنر - باستان شناسی
سامان فرزین
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۲۷۲۲۵ هنر - باستان شناسی

http://www.ostadiran.ir/Masters/default/?masterID=82cec96096d4281b7c95cd7e74623496

گوگل اسکالر ایپرینت
حمیدرضا

حمیدرضا قربانی

استادیار
هنر - باستان شناسی
حمیدرضا قربانی
استادیار دکترای تخصصی
- هنر - باستان شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/hghorbani/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
حسین

حسین کوهستانی

استادیار
هنر - باستان شناسی
حسین کوهستانی
استادیار دکترای تخصصی
- هنر - باستان شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/kohestani/fa