سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۳۲۵ تا ۳۴۲ مورد از کل ۳۵۱ مورد.
جواد

جواد نوعی

استادیار
کشاورزی - گیاهپزشکی
جواد نوعی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۲۲۵۴۰۴۴ کشاورزی - گیاهپزشکی

https://cv.birjand.ac.ir/noei/fa

حسین

حسین نوفرستی

استادیار
مهندسی - معدن
حسین نوفرستی
استادیار دکتری
- مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/hnoferesti/fa

گوگل اسکالر

علی محمد نوفرستی

مربی
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
علی محمد نوفرستی
مربی -
- کشاورزی - علوم و مهندسی آب

https://cv.birjand.ac.ir/amnoferesti/fa

حسین

حسین نویدی نیا

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - زبان
حسین نویدی نیا
دانشیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - زبان

https://cv.birjand.ac.ir/navidinia/fa

گوگل اسکالر
محسن

محسن نیازی

استادیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
محسن نیازی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/mniazi/fa

گوگل اسکالر

علی نیک اختر

استادیار
علوم - شیمی
علی نیک اختر
استادیار -
- علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/nikakhtar/fa

حمید رضا نیلی ثانی

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
حمید رضا نیلی ثانی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/nili/fa

محمدجواد

محمدجواد هاشم زاده

دانشیار
علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
محمدجواد هاشم زاده
دانشیار -
- علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/hashemzadeh/fa

گوگل اسکالر

سید حجت هاشمی

استاد
مهندسی - مکانیک
سید حجت هاشمی
استاد -
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/shhashemi/fa

سید رضا

سید رضا هاشمی

استادیار
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
سید رضا هاشمی
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - علوم و مهندسی آب

https://cv.birjand.ac.ir/srhashemi/fa

رمضان

رمضان هاونگی

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
رمضان هاونگی
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/havangi/fa

گوگل اسکالر
مهدی

مهدی هدایتی زاده

استادیار
کشاورزی - زراعت
مهدی هدایتی زاده
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/hedayati/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
محمود رضا

محمود رضا هیهات

دانشیار
علوم - زمین شناسی
محمود رضا هیهات
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۲۲۰۲۰۴۱ علوم - زمین شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/heyhat/fa

گوگل اسکالر
مصطفی

مصطفی واحدی پور دهرائی

استادیار
دانشکده فنی فردوس - قدرت
مصطفی واحدی پور دهرائی
استادیار دکتری
۰۵۶۳۲۷۳۲۰۰۱ دانشکده فنی فردوس - قدرت

https://cv.birjand.ac.ir/vahedi/fa

گوگل اسکالر
عباس

عباس واعظ زاده

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
عباس واعظ زاده
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/vaez/fa

گوگل اسکالر
مراد علی

مراد علی واعظی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
مراد علی واعظی
استادیار -
- ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/vaezi/fa

یدالله

یدالله واقعی

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
یدالله واقعی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/vaghei/fa

گوگل اسکالر
حامد

حامد وحدت نژاد

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
حامد وحدت نژاد
استادیار دکتری
- مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

http://perlab.birjand.ac.ir/vahdatnejad/

گوگل اسکالر