سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۳۴۳ تا ۳۵۱ مورد از کل ۳۵۱ مورد.

محمد جواد وحیدی

استادیار
کشاورزی - زراعت
محمد جواد وحیدی
استادیار -
- کشاورزی - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/vahidi/fa

مهدی

مهدی وفائی فرد

مربی
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
مهدی وفائی فرد
مربی دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا

https://cv.birjand.ac.ir/vafaei/fa

گوگل اسکالر

مصطفی یعقوب زاده

استادیار
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
مصطفی یعقوب زاده
استادیار دکتری
- کشاورزی - علوم و مهندسی آب

https://cv.birjand.ac.ir/yaghoobzadeh/fa

گوگل اسکالر
محمد حسین

محمد حسین یوسف زاده

استادیار
علوم - زمین شناسی
محمد حسین یوسف زاده
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۴۰۹۶۶۵ علوم - زمین شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/mhyousefzadeh/fa

گوگل اسکالر
فاطمه

فاطمه یوسف زاده

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
فاطمه یوسف زاده
دانشیار دکتری
- علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/fyousefzadeh/fa

گوگل اسکالر
محمد

محمد یوسفی

استادیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی
محمد یوسفی
استادیار دکترای تخصصی
۰۹۱۵۸۳۶۲۶۵۶ تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی

https://cv.birjand.ac.ir/mohammadyousefi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
سعید

سعید یوسفی

استادیار
مهندسی - معدن
سعید یوسفی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/yousefi/fa

گوگل اسکالر
الهام

الهام یوسفی روبیات

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
الهام یوسفی روبیات
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست

https://scholar.google.com/citations?user=ZwOrxcUAAAAJ&hl=en

گوگل اسکالر