مدارس عالی زمینه¬ساز اندیشه تأسیس دانشگاه در دوره پهلوی اول

نویسندگانسمیه حمیدی - بیگم ناصری - اکرم ناصری
همایشدومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۹-۱۱-۲۷
محل برگزاری همایشبیرجند
شماره صفحات۰-۰
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشمنطقه ای

چکیده مقاله

سابقه تاسیس مدارس عالی جدید در ایران به دوران پیش از مشروطه و به تأسیس دارالفنون برمی¬گردد. اما در دوره پهلوی اول تلاش-های گسترده¬ای برای دگرگون¬ساختن نهادهای فرهنگی کشور انجام شد که در این میان اصلاح و نوسازی ساختار آموزش رسمی کشور از اهمیت فراوانی برخوردار گردید. به طوری که این دگرگونی¬های فرهنگی همراه با رشد سریع نهادهای جدید در این زمینه بود. دانشگاه به¬عنوان یک نهاد جدید به مفهوم اخص کلمه در این دوره تأسیس شد. زمینه شکل¬گیری دانشگاه با تأسیس مدارس عالی در دوره پهلوی همراه بود که با گسترش مدارس عالی در این دوره، آموزش عالی به شکل مشارکت برای همه مردم در شکل نظام دانشگاهی متحول گردید. هرچند تأسیس دانشگاه به عنوان یک نهاد جدید در راستای سیاست مدرن¬کردن رضاشاه بود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بهره¬گیری از منابع کتابخانه¬ای درصدد است تا تأثیر زمینه ایجاد مدارس عالی در شکل¬گیری اندیشه تأسیس دانشگاه در دوره پهلوی اول را مورد بررسی قرار دهد.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: مدارس عالی پهلوی