کنکاشی بر جایگاه وقف در ساختار دولت صفوی

نویسندگانسمیه حمیدی - سمیه دادوند - احمدرضا حمیدی
همایشاولین همایش ملی "کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی"
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۹-۱۱-۱۹
محل برگزاری همایشبیرجند
شماره صفحات۰-۰
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشمنطقه ای

چکیده مقاله

به رسمیت یافتن مذهب شیعه در دوره صفویه منجر به تاثیرگذاری آن بر ساختار سیاسی شد. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به دنبال بررسی جایگاه وقف در دولت صفویه است.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: وقف صفویه دولت