تحلیل چین خوردگی مرتبط با گسلش در منطقه اسفهرود-سورگ(جنوب بیرجند)

نویسندگانمحمودرضا هیهات - فاطمه احمدی - ابراهیم غلامی
همایشاولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۹-۰۳-۰۷
محل برگزاری همایشهمدان
شماره صفحات۰-۰
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

در بخش شمالی رشته کوه باقران در جنوب غرب بیرجند و در حد فاصل پهنه‌های ساختاری لوت و سیستان چین خوردگی در واحدهای سنگی کرتاسه – ترشیر ظهور چشمگیری دارد. طبق تحلیل هندسی و جنبشی عناصر ساختاری هم چون گسل‌ها و چین‌خوردگی‌ها، حکایت از تشکیل این عناصر ساختاری در یک رژیم تنشی فشاری- برشی در منطقه مورد مطالعه دارد. روند کلی محور و سطح محوری چین‌خوردگی‌های منطقه مورد مطالعه NW-SE است که با راستای گسل‌های منطقه همخوانی دارد و با دور شدن از مرز کوه و دشت ظهور کمتری نشان می‌دهند. بررسی موقعیت هندسی و جنبشی چین‌ها (مانند چین f2 در بخش مرکزی) و گسل‌ها نشان داد که فرایند گسلش منجر به ایجاد و رشد چین‌ها گردیده است. این چین‌ها از نوع چین‌های مرتبط با گسلش هستند. همچنین بررسی هندسه و سازوکار گسل ها در این منطقه نشان می‌دهد که بیشترین نقش در ایجاد و توسعه‌ی چین ها را گسل‌های پس‌راندگی دارند.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: گسل، چین‌خوردگی در ارتباط با گسلش، بیرجند، پس‌راندگی