شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزاییک گل کلم در مزارع کلزا استان خراسان جنوبی

نویسندگانسیده عاطفه حسینی - مهدی جهانی - حمیده حسن پور
همایشهفتمین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۰-۰۱-۱۵
محل برگزاری همایشتهران
شماره صفحات۰-۰
نوع ارائهپوستر
سطح همایشمنطقه ای

چکیده مقاله

شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزاییک گل کلم در مزارع کلزا استان خراسان جنوبی

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزاییک گل کلم در مزارع کلزا استان خراسان جنوبی