احمد رضا خزاعی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱زمین شناسیدانشگاه بیرجند
کارشناسی ارشد۱۳۷۴زمین شناسیدانشگاه فردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۸۹زمین شناسیدانشگاه اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
عضو هیات علمی - دانشیاررسمی قطعیتمام وقت