محمد رضا بخشی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶اقتصاد کشاورزیدانشگاه شهید باهنر کرمان
کارشناسی ارشد۱۳۷۸اقتصاد کشاورزیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۸اقتصاد کشاورزیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده کشاورزیعضو هیأت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۷

سوابق اجرایی

- معاون اداری و مالی پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست(۱۳۹۵ تاکنون)

- استاد راهنمای استعدادهای درخشان دانشکده کشاورزی(۱۳۹۳- ۱۳۹۸)

- مسئول هسته کارآفرینی دانشکده کشاورزی(۱۳۹۵-۱۳۹۳)

- سرپرست واحد کتابخانه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی(۱۳۹۳-۱۳۸۹)

- مسئول واحد رایانه دانشکده کشاورزی(۱۳۸۲-۱۳۸۱)

 

 

 

- اقتصاد کشاورزی

- ارزیابی اقتصادی پروژه ها

- اقتصاد محیط زیست

- اقتصاد منابع طبیعی

- مدیریت و حسابداری

-کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی

- روش تحقیق

 

- اقتصاد کشاورزی

- اقتصاد محیط زیست

- اقتصاد منابع طبیعی

- توسعه روستایی