آنالیز حساسیت طراحی در مسائل مکانیک جامدات تحت بار حرارتی و مکانیکی با روش متغیرهای مختلط

نویسندگانمجتبی شیخی-مهدی حسن زاده
نشریهمجله مهندسی عمران مدرس
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۴۰۰
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله