امیرحسین مختاری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲ریاضی محضدانشگاه فردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۸۴ریاضی محض-آنالیز ریاضیدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۹ریاضی محض- آنالیزدانشگاه شهید بهشتی تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسی فردوسهیات علمیپیمانیتمام وقت۴

سوابق اجرایی