مریم معتمد الشریعتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳زمین شناسیدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۷چینه شناسی و فسیل شناسیدانشگاه فردوسی مشهد
دکتری۱۳۹۰چینه شناسی و فسیل شناسیدانشگاه شهید بهشتی-تهران