ویژگیهای ساختاری و مغناطیسی نوارهای (Co۶۸.۵-xFe۴WxSi۱۶.۵B۱۱ (x= ۰.۸, ۲ در حالت¬های بی شکل و بلورینه

نویسندگاناحمد امیرابادیزاده - معظمه حسن زاده - رضا سرحدی - محمدرضا رسولی
نشریهIranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران
شماره صفحات۴۹۵-۵۰۴
شماره سریال۲۷
شماره مجلد۲
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۲۰۱۹
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

در این پژوهش برای اولین بار نوارهای مغناطیسی پایه کبالت حاوی تنگستن با افزودن دو مقدار متفاوت تنگستن با ترکیب Co67.7Fe4W0.8Si16.5B11 و Co66.5Fe4W2 Si16.5B11به روش نخ ریسی در آب ساخته شده است. الگوی پراش پرتو ایکس گرفته شده از این نوارها نشان می دهد که این نوارهای مغناطیسی بی شکل می باشند. به وسیله منحنی تحلیل حرارتی گرفته شده از نوارها، دمای بلورینگی، آنتالپی و ظرفیت گرمایی ویژه نوارها محاسبه و مقایسه شده است. خاصیت مغناطیسی نوارها، دمای کوری، مغناطوتنگش و همچنین میزان سختی نوارها با انجام آزمایش میکروسختی سنجی اندازه گیری شده است که نتایج نشان می دهد نوارهای مذکور فرومغناطیس نرم می باشند. با بازپخت نوارها در دمای بالاتر از دمای بلورینگی، خاصیت مغناطیسی و ساختاری نوارها بررسی شده است. الگوی پراش گرفته شده از این نوارها نشان می دهد که نوارها در اثر بازپخت در دمای بالاتر از دمای بلورینگی از حالت بی شکل بودن خارج و بلورینه شده اند. در اثر بلورینگی، ناهمسانگردی مغناطوبلوری در نمونه ظاهر شده و موجب تغییر خواص مغناطیس نوارها از فرومغناطیس نرم به فرو مغناطیس سخت شده است. این نتایج با توجه به گشتاور مغناطیسی و شعاع اتمی کبالت و تنگستن توجیه شده اند.

لینک ثابت مقاله

tags: نوارهای مغناطیسی بی شکل، خواص ساختاری، خواص مغناطیسی، دمای بلورینگی