بررسی اثر جذب هیدروژن بر ویژگی های ساختاری ترمودینامیکی و الکترونی ترکیبلت دوتایی XCr۲ X Ti Zr

نویسندگانرضا سرحدی, هادی عربی, فائز پورآرین
نشریهمجله فیزیک روز
شماره سریال۱
شماره مجلد۹۲
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۲
نمایه نشریهوزارت علوم - علمی ترویجی

چکیده مقاله