بررسی ناهمسانگردی مغناطیسی در میکروسیم های کبالت پایه

نویسندگانرضا سرحدی - احمد امیرابادیزاده - محمدرضا رسولی - مردانی رضا
نشریهIranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران
شماره صفحات۵۸۷-۵۹۴
شماره سریال۳
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۲۰۱۶
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله