مقایسه میزان ترسیب کربن بین دو منطقه دشت سیلابی و دشت دامنه و ارتباط سن درخت بادام با ترسیب کربن(مطالعه موردی: شهرستان بروجرد(

نویسندگانمحمدحسن سیاری زهان - پرستو بیرانوند - مجید جامی الاحمدی - عبدالمجید مهدوی دامغانی
همایشپنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۰-۰۴-۰۸
محل برگزاری همایشتهران
شماره صفحات۰-۰
نوع ارائهپوستر
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

پدیده تغییر اقلیم تاثیر منفی در زیست بوم های خشکی و آبی دارد. یکی از مهمترین روش های کاهش گازهای گلخانه ای ترسیب آنها در خاک یا اندام گیاه است.این تحقیق با هدف مقایسه میزان ترسیب کربن در دو منطقه دشت سیلابی و دشت منطقه در باغات بادام در شهرستان بروجرد صورت گرفت.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: ترسیب کربن، دشت دامنه، دشت سیلابی، سن درخت.