ارزیابی تأثیر میزان بارگذاری و انتخاب دهانه تیر بر هزینه بهینه دال‌های بتنی دندانه‌دار

نویسندگانشیما بیجاری
همایشدوازدهمین کنفرانس ملی بتن ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۹-۰۷-۱۵
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه بیرجند
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله