محمدباقر آخوندی

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیجامغعه شناسی مسائل اجتماعی ایرانمرکز تخصصی دکتری دانشگاه پیام نور

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندمدیر گروهقطعیتمام وقت