نام استاد: محمدعلی بهدانی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: mabehdani@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/behdani

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده کشاورزی - گروه زراعت و اصلاح نباتات

تلفن : 05632202516

فاکس: 05632202515

محل کار: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه معاونت پژوهش و فناوری معاونت پژوهش و فناوری معاونت پژوهش و فناوری
یکشنبه بحث هاي آزاد در كشاورزي پايدار دانشکده کشاورزی زراعت ارگانيك
دوشنبه معاونت پژوهش و فناوری معاونت پژوهش و فناوری معاونت پژوهش و فناوری
سه شنبه معاونت پژوهش و فناوری معاونت پژوهش و فناوری معاونت پژوهش و فناوری
چهارشنبه معاونت پژوهش و فناوری معاونت پژوهش و فناوری معاونت پژوهش و فناوری اكولوژي سيستمهاي زراعتي
پنج شنبه