نام استاد: محمدحسن الهی زاده

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: mhelahizadeh@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/elahizadeh

فایل رزومه:


نام واحد: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ

تلفن : 620

فاکس: 05632202221

محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه