محمد حسن الهی زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲تاریخفردوسی
کارشناسی ارشد۱۳۷۶تاریخ گرایش اسلامتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۳تاریخ اسلامتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر گروه تاریخ دانشگاه بیرجند۱۳۸۵-۱۳۸۷

مدیر گروه تاریخ دانشگاه بیرجند۱۳۹۲-۱۳۹۷

معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۱۳۹۷-تاکنون