نام استاد: حمیدرضا فلاحی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: hamidreza.fallahi@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: http://cv.birjand.ac.ir/fallahi

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: آموزشکده کشاورزی سرایان - گروه مهندسی زراعت و اصلاح نباتات

تلفن :

فاکس:

محل کار:

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه طرح های تحقیقاتی طرح های تحقیقاتی
یکشنبه زرعت در شرایط تنش های محیطی
دوشنبه زراعت گیاهان صنعتی اصول زراعت اصول زراعت
سه شنبه مزرعه تحقیقاتی مزرعه تحقیقاتی راهنمایی پایان نامه
چهارشنبه طرح های تحقیقاتی طرح های تحقیقاتی طرح های تحقیقاتی
پنج شنبه