مجید جامی الاحمدی

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8985-1260

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۸۴زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعیفردوسی مشهد

سوابق اجرایی

اکوفیزیولوژی گیاهی

تنش های محیطی

فیزیولوژی بذر

سوابق پژوهشی

  • مدیر مسئول نشریه تنش های محیطی در علوم کشاورزی- دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
  • سردبیر نشریه تنش های محیطی در علوم کشاورزی- دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
  • عضو هیات تحریریه نشریه تنش های محیطی در علوم کشاورزی- دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
  • عضو هیات تحریریه نشریه پژوهش­های زراعی ایران- دانشگاه فردوسی مشهد
  • عضو هیات تحریریه نشریه پژوهش­های زعفران- دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
  • عضو هیات تحریریه نشریه مهندسی منابع طبیعی و توسعه پایدار- دانشگاه ملایر