مجید کلاته بجدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۷شیمی محضشهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۸۹شیمی تجزیهشهید بهشتی
دکترای تخصصی۱۳۹۴شیمی تجزیهخوارزمی