نام استاد: سهراب محمودی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: smahmoodi@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/mahmoodi

فایل رزومه:


نام واحد: دانشکده کشاورزی - گروه زراعت و اصلاح نباتات

تلفن : 283

فاکس: 05632254050

محل کار: گروه زراعت و اصلاح نباتات

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه