سهراب محمودی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۷مهندسی کشاورزی- زراعتدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۲زراعت - اکولوژی گیاهان زراعیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیأت علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۰

سوابق اجرایی

اکولوژی گیاهان زراعی

اکولوژی سیستمهای کشاورزی

اکولوژی کشت مخلوط

اکولوژی تولید گیاهان زراعی

مدلسازی گیاهان زراعی

کاربرد کامپیوتر در تجزیه های آماری

روش های آماری در علوم کشاورزی

مبانی کشاورزی اکولوژیک و پایدار

رقابت گیاهان زراعی و علف های هرز

 • عضو کمیته اجرایی و مسئول دبیرخانه اولین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی، بهمن 1388، دانشگاه بیرجند
 •  مؤسس و مسئول ایجاد رشته کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک (آگرواکولوژی) در دانشگاه بیرجند
 • مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی بیرجند، 1384 تا  1387
 • مسئول کمیته ارزیابی درونی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند 1386
 • مسئول تأسیس و راه اندازی آزمایشگاه تحقیقات اکولوژیکی و میدانی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند.
 • عضو گروه پژوهشی زعفران دانشگاه بیرجند.
 • عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
 • مسئول واحد گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی بیرجند، 1397-1390
 • مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، 1398-1391
 • عضو کمیته بیوتکنولوژی، باغبانی، زراعت، اصلاح نباتات و گیاهپزشکی گروه کشاورزی شورای برنامه ریزی آموزش عالی کشور، 1394-1392 (با ابلاغ معاون محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)
 • عضو کمسیون تخصصی کشاورزی دانشگاه بیرجند، از 1397
 •  . . . .

زراعت

اگرواکولوژی

اگروتکنولوژی

علوم علف های هرز

علوم و تکنولوژی بذر

 

سوابق پژوهشی

عضو هیأت تحریریه مجله پژوهش های زعفران

عضو هیأت تحریریه مجله اکوفیزیولوژی بذر

مدیر مسئول مجله Crop Production in Harsh Environments

 عضو انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات

عضو انجمن علوم علف های هرز ایران

عضو انجمن علوم علف های هرز اروپا (EWRS)

عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

  •