نام استاد: ناصر مهرشاد

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: nmehrshad@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/mehrshad

فایل رزومه:


نام واحد: دانشکده برق و کامپیوتر - گروه الکترونیک

تلفن :

فاکس:

محل کار:

اخرین وضعیت: مشغول به كار

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه