نام استاد: جواد میکانیکی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: javadmikaniki@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: http://cv.birjand.ac.ir/mikaniki

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه جغرافیا

تلفن :

فاکس: 05632422693

محل کار:

اخرین وضعیت: مشغول به كار

<h2><strong>برنامه ریزی روستایی، توسعه پایدار، روابط شهر و روستا، اقتصاد روستایی، کار آفرینی روستایی</strong></h2>
loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یکشنبه مبانی جغرافیای روستایی
دوشنبه
سه شنبه تحلیل فضایی روابط شهر و روستا، کارشناسی ارشد کاربرد امار در برنامه ریزی روستایی
چهارشنبه روش تحقیق کارشناسی ارشد
پنج شنبه