جواد میکانیکی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸جغرافیای انسانی- اقتصادیفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۰جغرافیای انسانی اقتصادیشهید بهشتی
دکترای تخصصی۱۳۸۸جغرافیا و برنامه ریزی روستاییشهید بهشتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجند گروه جغرافیاعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۴۲

سوابق اجرایی

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه از سال 1371 تا 1378

معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی  سال 1374

رئیس دانشکده علوم انسانی از سال 1375 تا 1377

مدیر گروه جغرافیا سال 1383

رئیس دانشکده علوم انسانی از سال 1393 تا 1397

روش تحقیق

تحلیلهای اماری

جغرافیای اقتصادی

توسعه پایدار روستایی

کار افرینی روستایی

 

سوابق پژوهشی

۱. روستا و توسعه پایدار فضا

۲. مطالعات اجتماعی و فرهنگی خراسان

۳. جغرافیا و عدالت فضایی