نام استاد: سیدمرتضی موسوی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: mmoussavi@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/moussavi

فایل رزومه:


نام واحد: دانشکده علوم - گروه زمین شناسی

تلفن :

فاکس:

محل کار:

اخرین وضعیت: مشغول به كار

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه زمین شناسی ساختمانی
یکشنبه فتوژئولوژی
دوشنبه کاربد ژئو فیزیک در تکتونیک
سه شنبه
چهارشنبه فتوژئولوژی
پنج شنبه