سید مرتضی موسوی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۰زمین شناسی- تکتونیکدانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیر جندعضوهیات علمی گروه زمین شناسیرسمی قطعیتمام وقت۱۸

سوابق اجرایی

 

ریاست دانشکده علوم از 24 شهریور 97 تا کنون

مدیر اموزشی دانشگاه تیر92 تا شهریور 97

معاون مدیر اموزشی دانشگاه دیماه 90 تا تیر92

مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

مدیر کارآفرینی دانشگاه

مدیرگروه پژوهشی علوم زمین

مسئول مرکز لرزه نگاری دانشگاه

 

مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه - مدیر کارآفرینی دانشگاه -

ساعات حضور

طبق برنامه درسی ترمیک و کلیه روزهای هفته در بخش اداری