سید مرتضی موسوی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشدزمین شناسی - تکتونیکدانشگاه شهید بهشتی
کارشناسیزمین شناسیبیرجند
دکترای تخصصی۱۳۹۰زمین شناسی- تکتونیکدانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیر جندعضوهیات علمی گروه زمین شناسیرسمی قطعیتمام وقت۲۱

سوابق اجرایی

 

معاون دانشجویی دانشگاه از مهر ۱۴۰۰ تا کنون

ریاست دانشکده علوم از ۲۴ شهریور ۹۷ تا مهر۱۴۰۰

مدیر اموزشی دانشگاه تیر۹۲ تا شهریور ۹۷

معاون مدیر اموزشی دانشگاه دیماه ۹۰ تا تیر۹۲

مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

مدیر کارآفرینی دانشگاه

مدیرگروه پژوهشی علوم زمین

مسئول مرکز لرزه نگاری دانشگاه

 

مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه - مدیر کارآفرینی دانشگاه -

سوابق پژوهشی