نام استاد: سیدمهدی رحیمی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: smrahimi@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/rahimi

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی

تلفن : 529

فاکس: 32202044

محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی-گروه زبان وادبیات فارسی

اخرین وضعیت: مشغول به كار

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

عنوان مطلب: تاریخ: 1393/10/10

1. بلاغت

2.دستور

3.ادبیات عرفانی

4.ادبیات معاصر

5.متون نظم و نثر