سید مهدی رحیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۴زبان و ادبیات فارسیفردوسی- مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۶۸زبان و ادبیات فارسیتربیت مدرس تهران
دکتری۱۳۷۴زبان و ادبیات فارسیتربیت مدرس تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
استان خراسان جنوبی- دانشگاه بیرجند - گروه زبان و ادبیات فارسیعضو هیأت علمیرسمی قطعیتمام وقت۳۹

سوابق اجرایی

 1.  مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی:1395 تا 1397
 2. رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 3. معاون پژوهشی دانشگاه
 4.  نماینده مقام عالی وزارت در هیأت نظارت بر فعالیت های تشکل های اسلامی دانشگاه
 5. عضو شورای فرهنگی دانشگاه
 6. دبیر شورای اسلامی کردن دانشگاه
 7.  نماینده رئیس دانشگاه در کمیته ترفیع دانشگاه
 8.  معاون پژوهشی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجند
 1.  مسئول شاخه ادبیات بخش طرح ها و تحقیقات دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی تهران
 2. همکار طرح ریشه یابی ادبیات دوره مشروطه - محل اجرا : دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی تهران - برنده جایزه خوارزمی
 3. مسئول طرح ادبیات دروره رضاخان - محل اجرا : دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی تهران
 4.  مسئول جهاد سازندگی بخش درمیان شهرستان بیرجند
 5.  نماینده جهاد سازندگی  در شورای کشت شهرستان بیرجند
 1.   بلاغت و فنون ادب( معانی ، بیان ، بدیع ، بلاغت کاربردی )
 2.  دستور زبان فارسی
 3.  متن پژوهی : الف)نظم ؛ حافظ ، خاقانی ، نظامی ، سنایی ، مسعود سعد ، صائب، عطار .
 4. متن پژوهی : ب) نثر ؛ تاریخ بیهقی ، تاریخ جهانگشا و مرزبان نامه ، مرصاد العباد ، کشف المحجوب و رساله قشیریه ، متون تفسیری فارسی ، تاریخ بلعمی و تفسیر طبری ، مصباح الهدایه.
 5. سبک شناسی ( نظم و نثر)
 6. ادبیات معاصر
 7.  روش تحقیق و مرجع شناسی

 

 

 1. دبیر همایش ملی بزرگداشت ابن حسام و حماسه های دینی
 2. دبیر همایش ملی بزرگداشت علامه فرزان و بررسی تحقیقات ادبی معاصر
 1. بلاغت
 2. دستور
 3. متن پژوهی (نظم و نثر)
 4. سبک شناسی
 5. ادبیات معاصر
 6. ادبیات غنایی
 7. ادبیات تطبیقی
 8. ادبیات روایی