نام استاد: لیلی سیفی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: leili.seifi@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/seifi

فایل رزومه:


نام واحد: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن :

فاکس:

محل کار: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یکشنبه
دوشنبه آشنایی با اطلاعات و ارتباطات
سه شنبه نظامهای اطلاعات مدیریت
چهارشنبه متون انگلیسی 1 متون انگلیسی2
پنج شنبه