لیلی سیفی

سوابق اجرایی

 • رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه بیرجند 1396/2/10-1398/6/16

 • استاد مشاور انجمن علمی علم اطلاعات و دانش شناسی 1392- 1397

 • استاد مشاور کانون کتاب دانشگاه 1396 1397

 • مسئول امور پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  1394/11/24-1396/2/4

 •  مسئول کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  1395/2/7- 14/7/1395

 • مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 1392/7/24-1394/1/22

 • دبیر اجرایی دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و صنعت استان خراسان جنوبی آذر 1396

 • مجری راه اندازی کارشناسی ارشد گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی حکم شماره 5095/د/1394  1394  و موافقت قطعی وزارت طی نامه شماره 13767 مورخ1394/11/7

 • عضو کارگروه استانداردهای کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی  1390/7/1-1394/1/22

 • دریافت بورسیه بنیاد اراسموس موندوس اتحادیه اروپا برای دوره فوق دکتری در دانشگاه ورشو کشور لهستان در سال 1391  
 • مدیرگروه نمونه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی 1392

مقطع کارشناسی: متون تخصصی انگلیسی(1)،(2)،(3)، آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی، مقدمات آرشیو،  سیستم های چند رسانه ای، سیستم های اطلاعات مدیریت

مقطع کارشناسی ارشد: مدیریت اسناد، مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی، نظام های مدیریت اطلاعات، مدیریت آرشیو، مدیریت منابع چند رسانه ای، سمینار

ساعات حضور

شنبه تا چهارشنبه ۷ تا ۱۵