نام استاد: رضا شریعتی نسب

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: shariatinasab@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/shariatinasab

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده برق و کامپیوتر - گروه قدرت

تلفن : ۴۱۳

فاکس:

محل کار: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

اخرین وضعیت: مشغول به كار

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه