رضا شریعتی نسب

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹مهندسی برق قدرتدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۲مهندسی برق قدرتدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتری۱۳۸۷مهندسی برق قدرتدانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

- مدیر امور پژوهشی دانشگاه (۱۳۹۷ تا کنون)

- معاون مدیر امور آموزشی دانشگاه (۱۳۹۷-۱۳۹۶)

- مدیر گروه مهندسی برق قدرت (۱۳۹۶-۱۳۹۴)

- مدیر مسوول نشریه مهندسی قدرت ایران (۱۳۹۹-۱۳۹۳)

- محقق مدعو، دانشگاه Doshisha، کیوتو، ژاپن (۱۳۸۷-۱۳۸۶)

 

- پژوهشگر برتر دانشگاه - ۱۴۰۱

- پژوهشگر برتر کشوری ارتباط با صنعت و جامعه - ۱۴۰۰

- پژوهشگر برتر دانشگاه - ۱۴۰۰

- استاد نمونه دانشگاه - ۱۴۰۰

- پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، ۱۳۹۵

- پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، ۱۳۹۳

سوابق پژوهشی

- عضو انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

- عضو ارشد انجمن مهندسین برق و کامپیوتر آمریکا (Senior Member IEEE)